☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

Naša misija

Civilna odbrana (CO) i civilna zaštitia (CZ), kao elementi sistema bezbednosti u SRJ, svojim sadržajem obuhvataju vrlo značajne segmente obezbeðenja ljudi, objekata i materijalnih dobara. Osim toga, kada do nesreće ili katastrofe dođe njihova obaveza je zašštita i spasavanje nastradalih i pronalažženje nestalih. Za navedene aktivnosti se u svetu, osim osposobljenog ljudstva, koriste i specijalno obučeni psi. U naššoj zemlji je obuka pasa za takve namene sistemski nedefinisana, neorganizovana i prepuštena samosnalažženju institucija kojima su potrebni.

Da obuka pasa za navedene namene kod nas možže biti drugačija i na nivou najviših standarda, možžemo se uveriti ako odemo u Staru Moravicu, selo nedaleko od Subotice, i posetimo privatno preduzeæe DOO "Moravica", kojim rukovodi Branislav - Branko Mrazovac. Pomenuto preduzeće je u stvari centar za obuku (ujedno i uzgajivačnica) služžbenih pasa, sa tradicijom od preko 28 godina. Za to vreme iz ove svojevrsne škole izaššlo je višše od 1.000 pasa, obučenih po vrhunskim svetskim i evropskim standardima, za potrebe zašštite i spaššavanja.

Sama obuka služžbenih pasa zasnovana je na posebnoj metodologiji i utemeljena na naučnim osnovama iz oblasti kinologije. O nivou dostignutih rezultata govore mnoga priznanja koja su dobili dresurom obuèeni psi iz ove uzgajivaènice. Sadržaj obuke obuhvata specijalistièku dresuru pasa èuvara, zaštinih službenih pasa i pasa za liènu zaštitu. Posebna obuka izvodi se za pse koji se osposobljavaju za poljoèuvarske i ribolovaèke potrebe. Ono što školu èini izuzetno znaèajnom je obuka pasa za humanitarne potrebe, gde se izdvaja obuka pasa za spasavanje u katastrofama, pasa vodièa slepih, pasa pomagaèa gluvima i pasa terapeuta.

Svaki posetilac preduzeæa može zapaziti da je visok nivo rezultata obuke zasnovan na timskom i visokoorganizovanom radu cele porodice Mrazovac. O organizaciji poslova i obezbeðenju najviših standarda u radu brine Branko, vrhunsku selekciju kvalitetnih primeraka pasa za pojedine namene i specijalnosti vrši njegov sin Danijel, dresurom najveæeg broja pasa bave se Brankove kæerke Anita i Martina, a celukupnu brigu o zdravstvenim i higijenskim uslovima vodi supruga Ana. Svi oni pojedinaèno imaju atest da su-instruktori za obuku službenih pasa, a njima u radu pomaže više markiranata sa licencom.
        Opis profesionalnog odnosa u radu ne bi bio kompletan ako se ne navede jedan detalj koji govori o humanosti porodice Mrazovac. Poznavaoci problematike specijalne dresure znaju da je jedna od najtežih obuka za psa vodièa slepih. Ona se u DOO "Moravica" vrši po posebnoj amerièkoj metodologiji (Guide Dogs the Blinde) i traje više od godinu dana. Jednog obuèenog psa porodica Mrazovac poklonila je ratnom vojnom invalidu, Zoranu Milanoviæu. To je gest koji je Zoranovo hendikep slepilo uèimo manje teškim, a ako se ima u vidu da tako dresiran pas u svetu košta više hiljada nemaèkih maraka, Milanoviæ ga sebi sigurno ne bi mogao lako priuštiti.
        Čini se da je pomalo žalosna istina što za moravièku školu pasa mnogo više znaju stranci nego naši ljudi i nadležne intitucije. I umesto da tako kvalitetnu i za svetske standarde jeftinu obuku posebno podrži neka institucija u sistemu CO i CZ, sve se prepušta slučaju. Samo pojedine nesreæe ili neki tragièni dogaðaj poput zemljotresa, požara ili nestanka odreðene osobe, dovedu institucije sistema ili pojedince u situaciju da traže i mole za pomoæ gospodina Branka Mrazovca. Moralo bi se sistemski realno sagledati i shvatiti da se zaštita i spasavanje ljudi, objekata i materijalnih dobara u savremenom svetu više ne vrši samo specijalizovanim ljudstvom i oružjem, veæ organizovanom službom u kojoj pas zamenjuje do 10 ljudi. O tome da je takav sistem efikasniji, ekonomièniji i da se brže regeneriše, ne treba ni govoriti.

Pod uticajem impresija koje se nose nakon posete preduzeću iz Stare Moravice, neminovna je sugestija da se takva drušštveno značajna i visokospecijalizovana ustanova obavezno, i što pre uključi u drušštveni sistem. Svoje mesto u ovome sigurno bi morala naći i organizacija Crvenog krsta. Uostalom, na to upućuje i preporuka Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Vojvodine prosleđena svim opštinama u nadležnosti pokrajne. Bilo bi mnogo racionalnije da se psi obučeni u DOO Moravica: za potrebe zašštite, spasavanja i za humane namene, koriste na prostoru cele SR Jugoslavije, jer to svojim kvalitetom i sposobnostima zaslužžuju. Na nadležžnima je da se zamisle i da deluju.
 

mr Jože Sivaček